ព័ត៌មានជាតិ

EDC ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ចាប់ ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៨ខែកញ្ញា នៅតំបន់មួយចំនួន

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការ ផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និងតម្លើងបរិក្ខារនានា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូច ខាងក្រោម ៖

សូមអានសេចក្តីជូន ដំណឹងដូចខាងក្រោម

Facebook Comments

To Top