ព័ត៌មានជាតិ

ស្តាប់ប្រសាសន៍លោក ងួន ប៊ុននិត ស្ថាបនិក គេហទំព័រ Asarar ពន្យល់អំពី របៀបរៀបចំខ្លួន ដើម្បីសម្ភាសន៍ការងារ ទទួលបានជោគជ័យ (វីដេអូ)

ខាងក្រោមនេះ ជាគន្លឹះ ពីរបៀបរៀបចំខ្លួន ដើម្បីសម្ភាសន៍ការងារ ទទួលបានជោគជ័យ ដោយលោក ងួន ប៊ុននិត ស្ថាបនិក គេហទំព័រ www.Asarar.com៖

Facebook Comments

To Top