ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីសម្រេចអំពី របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ បានចេញសេចក្តីសម្រេច អំពីរបៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ដើម្បីជួយការងាររបស់ សម្តេច ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ៕

Facebook Comments

To Top