ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានី អំពាវនាវ ឲ្យសប្បុរសជន ចូលរួមឧបត្ថម្ភ ដល់ទូកប្រណាំង ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក ខាងមុខនេះ

រដ្ឋបាលរាជធានី អំពាវនាវ ឲ្យសប្បុរសជន ចូលរួមឧបត្ថម្ភ ដល់ទូកប្រណាំង ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក ខាងមុខនេះ

Facebook Comments

To Top