សុខភាព

ហេតុអ្វី បានជាសត្វកង្កែប មួយចំនួន  អាចធ្វើឲ្យមនុស្សពុល?

មិនមែនកង្កែប ទាំងអស់ សុទ្ធតែធ្វើឲ្យពុលនោះទេ កង្កែបមួយចំនួន ត្រូវបង្កប់ដោយពិស ដែលពួកវាអាចប្រើប្រាស់ ប្រសិនបើពួកវា ត្រូវរងការវាយប្រហារ ពីសត្វដទៃទៀត ដែលស៊ីសាច់ជាអាហារ។

ជាទូទៅ សត្វគីង្គក់មានពិស ដែលវាបានបញ្ចេញ តាមរយៈស្បែករបស់វា ប្រសិនបើវាត្រូវរងការវាយប្រហារ។  ចំណែកឯសត្វឆ្កែ និងឆ្មា ក៏ត្រូវបានជួបប្រទះ ជាមួយនឹងជាតិពិស នៃសត្វថ្នាក់កង្កែបនេះដែរ តែទោះបីជា យ៉ាងណាក្តី ពួកវាកម្រនឹងទទួលរង ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ ផ្ទុយទៅវិញវាថែមទាំង បានបង្រៀនពួកវា ឲ្យចេះចៀសវាង ពីថលជលិកសត្វទាំងនេះ ដែលជាសត្វដែលអាចរស់នៅ លើគោកក៏បាន ក្នុងទឹកក៏បាន។សត្វគីង្គក់ ដែលមានរាងដូចឈើច្រត់ គឺជាសត្វគីង្គក់ ដែលមានទំហំធំ ហើយវាមានជាតិពិស ដែលត្រូវបានបង្កឡើង តាមរយៈការរមៀលខ្លូន បើវាត្រូវគេបានស៊ី៕ ដោយ៖ ហង់ ច័ន្ទសុបញ្ញា

Facebook Comments

To Top