នយោបាយ

ប្រធានគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ដាក់សំណើ ទៅគ.ជ.បសុំទទួលស្គាល់ បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្រ្ត ថ្មីក្រោយពីបេក្ខជន មួយចំនួនសុំលាឈប់ ពីសមាជិករដ្ឋសភា

ប្រធានគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា ដាក់សំណើ ទៅគ.ជ.បសុំទទួលស្គាល់ បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្រ្ត ថ្មីក្រោយពីបេក្ខជន មួយចំនួនសុំលាឈប់ ពីសមាជិករដ្ឋសភា

Facebook Comments

To Top