នយោបាយ

ព្រះមហាក្សត្រចេញ ព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំង មន្រ្តី២១នាក់ ជាទីប្រឹក្សាប្រធាន រដ្ឋសភា

To Top