ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គីសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចំនួន៤ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ អគ្គីសនី នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចំនួន៤ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

Facebook Comments

To Top