ព័ត៌មានជាតិ

អន្តរក្រសួង ប្រកាសលក់ លេខចុះបញ្ជី រថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល ចាប់ពីថ្ងៃ២៦សីហា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាស ស្ដីពី ការលក់លេខ ចុះបញ្ជីរថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រជាពលរដ្ឋអាចទិញ ឬ ជ្រើសរើសយកលេខមួយចំនួន ដែលនឹងធ្វើការបញ្ចុះថ្លៃដូចខាងក្រោម៖

– ថយចាប់ពី ១ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៥០%
– ថយចាប់ពី ២ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៧៥%
– ថយចាប់ពី ៣ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៩០%
– ថយចាប់ពី ៤ស៊េរី៖ បញ្ចុះថ្លៃ ៩៥%
– ថយចាប់ពី ៥ស៊េរីទៅ៖ បញ្ចុះថ្លៃ ១០០% (មិនគិតថ្លៃ)៕

Facebook Comments

To Top