ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្ត ដើម្បីជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៥សីហា

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារ ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែ បណ្តាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដូចខាងក្រោម

Facebook Comments

To Top