ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឬទ័យ សាទរសម្តេចតេជោ ដែលរដ្ឋសភាបោះឆ្នោត ផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី

ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឬទ័យ សាទរសម្តេចតេជោ ដែលរដ្ឋសភាបោះឆ្នោត ផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី

Facebook Comments

To Top