ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ចំនួន៣ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ​៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែ បណ្តាញ បង្កលក្ខណៈ ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

Facebook Comments

To Top