ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ ចំនួនពីរថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី១៧-១៨ សីហា

អគ្គីសនីខេត្តព្រះសីហនុ នឹងធ្វើការ ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនី ចំនួនពីរថ្ងៃ នៅខេត្តព្រះសីហនុ  ដែលមានតាមតំបន់និងពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

Facebook Comments

To Top