ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះមហាក្សត្រ​ត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំងនិងផ្ដល់ឋាន:ស្មើ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិង រដ្ឋមន្រ្តីដល់សមាសភាពឧត្តម ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្ដល់យោបល់ ៣០រូប

ព្រះមហាក្សត្រ​ត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំងនិងផ្ដល់ឋាន:ស្មើ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិង រដ្ឋមន្រ្តីដល់សមាសភាពឧត្តម ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្ដល់យោបល់ ៣០រូប

Facebook Comments

To Top