ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ​ផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំង មន្រ្តីនគរបាល នៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន៦រូប

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ​ផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំង មន្រ្តីនគរបាល នៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន៦រូប

Facebook Comments

To Top