នយោបាយ

ព្រះមហាក្សត្រចេញ ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈដល់មេធាវី៥រូប ឲ្យទៅជាអនុរដ្ឋលេខា ក្រសួងមហាផ្ទៃ

Facebook Comments

To Top