នយោបាយ

សមាសភាព រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៦៖ រដ្ឋមន្រ្តីទាំងអស់ កាន់មុខតំណែងដដែល និងដំឡើងងារ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី៣រូប បន្ថែមទៀត

Facebook Comments

To Top