កីឡា

អបអរសាទរ !សិស្ស កម្ពុជា ឈ្នះ មេដាយមាស ចំនួន ៣គ្រឿង ប្រាក់១១និងសំរឹទ្ធ ១៩ ពី ការប្រកួត ផ្នែក គណិតវិទ្យា អន្ដរជាតិ នៅសិង្ហបុរី

ភ្នំពេញ៖អបអរសាទរ សិស្ស កម្ពុជា ឈ្នះ មេដាយមាស ចំនួន ៣គ្រឿង មេដាយប្រាក់ ចំនួន ១១គ្រឿង និង មេដាយ សំរឹទ្ធ ចំនួន ១៩គ្រឿង ពី ការ ប្រកួត ប្រជែង ផ្នែក គណិតវិទ្យា អន្ដរជាតិ ដែល ប្រព្រឹត្តិ ទៅ នៅ ប្រទេស សិង្ហបុរី (SIMOC) ដោយ មាន សិស្ស ចូលរួម ចំនួន ១១០០នាក់ មក ពី ២០ ប្រទេស ក្នុង នោះ កម្ពុជា បាន បញ្ជូន សិស្ស ចូលរួម ចំនួន ៧៦ នាក់ មក ពី ១៦ គ្រឹះ ស្ថាន សិក្សា សាធារណៈ និង ឯកជន។នេះបើយោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ក្រសួងអប់រំនៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩៕

ដោយ៖ធី លីថូ

 

Facebook Comments

To Top