នយោបាយ

សភានឹងបន្ត សម័យប្រជុំ នៅថ្ងៃទី៦ កញ្ញា ស្អែកនេះ

ភ្នំពេញ៖រដ្ឋសភានឹងបន្តសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨បន្តទៀត ដើម្បីបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានរដ្ឋសភា ប្រធាន អនុប្រធានគណៈកម្មការទាំងអស់របស់រដ្ឋសភា ។

ដោយ ស សំណាង

Facebook Comments

To Top