សុខភាព

អ្នកមិនគួរចាក់វ៉ាក់សាំង ជំងឺផ្តាសាយឡើយ ប្រសិនបើអ្នក …

មនុស្សភាគច្រើន ត្រូវបានណែនាំឲ្កយទទួលវ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺផ្តាសាយ។ ប៉ុន្តែ សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ ដើម្បីមើលថាតើ វ៉ាក់សាំងនេះ គួរតែត្រូវបានណែនាំ អោយចាក់ដែរឬទេ ប្រសិនបើអ្នក ឬកូនរបស់អ្នក ៖

-មានប្រតិកម្មខ្លាំង ទៅនឹងវ៉ាក់សាំង ជំងឺផ្តាសាយ
-មានជំងឺ Guillain-Barre (ជាជំងឺដ៏កម្រ ដែលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងសរសៃវិញាណ)។

កុមារដែលមានប្រតិកម្មនានា គួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យ។ ប្រសិនបើមាន អាលែកស៊ីធ្ងន់ធ្ងរនោះ គេអាចជួយសង្គ្រោះ បានទាន់ពេល។

ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកឈឺ ហើយមានគ្រុនក្តៅ សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ អំពីថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង ៕

ប្រភព៖ Health.com.kh

Facebook Comments

To Top