ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ ផលិតផលខ្មែរ និងផលិតផលនាំចេញ -នាំចូលកម្ពុជា លើកទី១៣ កម្រិតអន្តរជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១១ខែធ្នូ

Facebook Comments

To Top