ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ទីម័រខាងកើត នឹងអញ្ជើញមក បំពេញទស្សនកិច្ច ផ្លូវការ នៅកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី៣-៤ មិថុនា

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ទីម័រខាងកើត នឹងអញ្ជើញមក បំពេញទស្សនកិច្ច ផ្លូវការ នៅកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី៣-៤ មិថុនា

Facebook Comments

To Top