នយោបាយ

ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាប់បង្គាប់ តែងតាំង ឯកឧត្តម កែវ ពុទ្ធរស្មី ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ក្នុងអាណត្តិថ្មី

Facebook Comments

To Top