ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីទួលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ សុំតែងតាំង និងបញ្ចប់មុខតំណែង មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ក្រសួងមហាផ្ទៃបីរូប

 

Facebook Comments

To Top