អន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ង្វៀង ស្វឹន ភុក នេះជាលើកទីមួយហើយ ដែរបានចុះសួរសុខទុក្ខ និង ថ្វាយបង្គុំព្រះសង្ឃ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ង្វៀង ស៊ឹង ភុក នេះជាលើកទីមួយហើយ ដែរបានចុះសួរសុខទុក្ខ និង ថ្វាយបង្គុំព្រះសង្ឃ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ៕

Facebook Comments

To Top