សុខភាព

ការសិក្សាបង្ហាញថា មនុស្សមិនសូវមានបទពិសោធន៍នៃការរួមភេទនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកំពុងកើនឡើង

តូក្យូ៖ យោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលផ្អែកលើទិន្នន័យស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិថា ជនជាតិជប៉ុនប្រហែល ១នាក់ក្នុងចំណោម១០នាក់នៅក្នុងវ័យ៣០ ឆ្នាំរបស់ពួកគេមិនដែលមានការរួមភេទស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងចំនួនមនុស្សពេញវ័យដែលមានបទពិសោធន៍ផ្លូវភេទកំពុងកើនឡើងដែរយោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ។
អ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា ទិន្នន័យដែលអាចប្រៀបធៀបបានពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតបានបង្ហាញថា “មនុស្សពេញវ័យរបស់ជប៉ុនមានទំនោរទៅរកសកម្មភាពផ្លូវភេទនៅពេលក្រោយៗទៀតហើយថា សមាមាត្រធំជាងមុននៅតែមានភាពខ្វះខាតក្នុងវ័យ៣០ឆ្នាំ ។
ការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានផ្អែកលើទិន្នន័យពីជុំចំនួនប្រាំពីរនៃការស្ទង់មតិជាតិពូជនៃប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើឡើងរវាងឆ្នាំ១៩៨៧ និង២០១៥ ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គភាពត្រួតពិនិត្យដោយក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយ។
ទិន្នន័យនេះបានបង្ហាញថា នៅឆ្នាំ២០១៥ ស្ត្រី ១១,៩ភាគរយដែលមានអាយុពី៣០ ដល់៣៤ឆ្នាំ និង ១២,៧ភាគរយនៃបុរសក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នាបាននិយាយថា មិនមានបទពិសោធផ្លូវភេទស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានោះទេ។ នៅក្នុងតួលេខអាយុ ៣៥-៣៩ តួលេខគឺ ៨,៩ ភាគរយចំពោះស្ត្រី និង ៩,៥ភាគរយចំពោះបុរស។
នៅក្នុងតង្កៀបអាយុទាំង២ចំនួននៃព្រហ្មចារីដែលបានរាយការណ៍ដោយខ្លួនឯងបានកើនឡើងចំនួនភាគរយច្រើនពីការស្ទង់មតិមុន ៗ ដែលធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៨៧ ឬ១៩៩២។ ជុំនៃការស្ទង់មតិនីមួយៗត្រូវបានផ្តល់ដល់មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ ដល់ ៣៩ ឆ្នាំ ហើយសរុបមកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូបានរកឃើញបុរស និងស្ត្រីចំនួនមួយភាគបួននៅក្នុងប្រជាសាស្ត្រនោះបានរាយការណ៍ថា មិនដែលមានការរួមភេទស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅឆ្នាំ ២០១៥នោះទេ៕

ដោយ៖លី ភីលីព

Facebook Comments

To Top