សុខភាព

រួមភេទពេលព្រឹក ថ្ងៃ ឬយប់ ទើបអាចមានផ្ទៃពោះ បានលឿន?

ប្រសិនជាអ្នកចង់មាន ផ្ទៃពោះបានសម្រេច អ្នកគួរតែជ្រើសរើសពេលវេលា ឲ្យបានល្អក្នុងការរួមភេទ ទើបអាចជួយអ្នក ឲ្យឆាប់មានផ្ទៃពោះ។ តើគួរតែរួមភេទក្នុងពេលព្រឹក ថ្ងៃ ឬយប់ទៅ?

ប្រសិនជាអ្នកមិនចង់មានផ្ទៃពោះ អ្នកអាចរួមភេទក្នុងពេលព្រឹក ឬយប់ក៏បាន ឲ្យតែមិនប៉ះពាល់ ដល់ដំណេករបស់អ្នក ព្រោះករោយពេលដែលរួមភេទរួច អ្នកត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសម្អាត។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចគេងមិនគ្រប់។ ដូចនេះ ឲ្យតែមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ ការគេងរបស់អ្នក អ្នកអាចរួមភេទបាន។ ក្នុងពេលម៉ោង១០ ក៏អ្នកអាចធ្វើការរួមភេទបានដែរ ព្រោះជាពេលអាចបំពេញ អារម្មណ៍នារីបានយ៉ាងខ្លាំង។

បើអ្នកចង់មានកូន អ្នកគួរតែរួមភេទក្នុងចន្លោះពីម៉ោង ៥ល្ងាច ដល់ម៉ោង៧យប់ ព្រោះពេលវេលានេះ ជាពេលដែលមេជីវិតញី អាចឡើងដល់ចំណុចកំពូល ដោយធ្វើឲ្យនារីងាយ មានផ្ទៃពោះខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែរាប់ពេលបង្កកំណើតឲ្យច្បាស់ ផ្គួបផ្សំនឹងពេលវេលាដែលត្រូវ ទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកមាន កូនបានសម្រេច ៕

ប្រភព៖ Health.com.kh

Facebook Comments

To Top