ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ទាក់ទងសេចក្តីសម្រេច ​របស់ EU ស្ដីពីដំណើរការនីតិវិធី​ ឈានទៅពិនិត្យ​ លទ្ធភាពព្យួរជាបណ្តោះអាសន្ន នូវ EBA ពីកម្ពុជា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ទាក់ទងសេចក្តីសម្រេច ​របស់ EU ស្ដីពីដំណើរការនីតិវិធី​ ឈានទៅពិនិត្យ​ លទ្ធភាពព្យួរជាបណ្តោះអាសន្ន នូវ EBA ពីកម្ពុជា

Facebook Comments

To Top