សេដ្ឋកិច្ច & អចលនទ្រព្យ

គណៈកម្មការ មូលបត្រកម្ពុជា រៀបចំសិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យស្ដីពី ការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារ ក្នុងវិស័យមូលបត្រ

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក) នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យស្ដីពី ការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារ ក្នុងវិស័យមូលបត្រ ក្នុងគោដៅចម្បង ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយ អំពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារ ដល់ក្រុមហ៊ុន ដែលបោះផ្សាយលក់ មូលបត្រ ក៏ដូចជាវិនិយោគិន ក្នុងវិស័យមូលបត្រ ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយ បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធថ្មីៗផងដែរ ។

 

Facebook Comments

To Top