ព័ត៌មានជាតិ

Breaking News: EU ទំនងជាព្យួរ EBA ពីកម្ពុជា

ភ្នំពេញ:​ EU បានចាប់ផ្តេីមកិច្ចប្រជុំ របស់ខ្លួន​ នៅថ្ងៃនេះ​ និងទំនងជាព្យួរ​EBA ពីកម្ពុជា​ នេះបេីតាមសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មាន​ EU​ ។

Facebook Comments

To Top