នយោបាយ

ព្រឹទ្ធសភាអនុម័ត វិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធ បង្កើតអាសនៈនៅក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ជាឯកច្ឆន្ទ

ភ្នំពេញ៖ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្ម សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុង ខណ្ឌ និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុម ប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ ជាឯកច្ឆន្ទដោយសំឡេងសមាជិកចូលរួម៥២រូប ៕

Facebook Comments

To Top