ព័ត៌មានជាតិ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា កោះប្រជុំ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤១ អាណត្តិទី៥ រយៈពេល៣ថ្ងៃ ក្នុងខែធ្នូ

ភ្នំពេញ៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានកោះប្រជុំ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤១ អាណត្តិទី៥ រយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨-១៩-២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨៕ ដោយ៖ ស៊ាន កុសល

Facebook Comments

To Top