នយោបាយ

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ គាំទ្រប្រសាសន៍ នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ដែលលើកឡើងថា កម្ពុជាមិនដោះដូរ អធិបតេយ្យជាតិ ជាមួយជំនួយបរទេស

Facebook Comments

To Top