ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផល នៃការអញ្ជើញ ចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូល ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន ជាមួយមូល និធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងធនាគារពិភពលោក របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន

Facebook Comments

To Top