ព័ត៌មានជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ នឹងបន្តធ្វើជំរឿន រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ មីនា

ភ្នំពេញ ៖ ដោយហេតុថា មណ្ឌលជំរឿនខ្លះ មានចំនួនគ្រួសារកើនឡើង លើសពីការប៉ាន់ស្មាន គណៈកម្មាធិការជំរឿនទូទៅ ប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំពេញ នឹងបន្តការធ្វើសម្ភាសន៍ជំរឿន រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយទទួលបានការយល់ព្រម ពីក្រសួងផែនការ ខណៈជំរឿនចាប់ផ្តើមធ្វើពីថ្ងៃទី៣-១៣មីនា ៕

Facebook Comments

To Top