នយោបាយ

ក្រសួងការពារជាតិ ច្រានចោល ចំពោះការចុះផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន Asia Times ដែលលាបពណ៌ ញុះញង់ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ កេត្យានុភាព វិស័យយោធាកម្ពុជា

Facebook Comments

To Top