ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន សាទរលោក ប្រាក់ សុខុន ដែលត្រូវបានតែងតាំង ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរ អាណត្តិថ្មី

To Top