ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មី កំណត់របៀបរបបការងារ និងបែងចែកភារកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ រាជរដ្ឋាភិបាល

To Top