ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នឹងបោះពុម្ពតារាងទូទាត់បៀវត្ស អាណត្តិបើកប្រាក់ខែ និងការបើកផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្ស ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល សម្រាប់ខែតុលា និងវិច្ឆិកា

Facebook Comments

To Top