left
Safe Home
Safe Home
Safe Home

Dap News...Admin

Tuesday, Jul 29th

| English Version | dapnews: 012 571 704, 097 9999 883, email: lim.cheavutha@gmail.com

You are here:
 

ជោគជ័យថ្មី ជាមួយកម្មវិធី កុំព្យូទ័រ សម្រាប់គ្រប់គ្រង ហាងលក់ ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ

E-mail Print PDF

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ តាមបច្ចកទេសទំនើប និងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ មានសមត្ថភាពខ្ពស់ សម្រាប់គ្រប់គ្រងហាង លក់ទូរស័ព្ទដៃ (Phone Shop Management System) គ្រប់ប្រភេទ ដែលជាកម្មវិធីផលិត ដោយ ATMOSPHEARE TECHNOLOGY Co.,Ltd.។ អាសយដ្ឋានអគារលេខ២ ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវលេខ១៦៣   សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ជាប់កែងខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី លេខទូរស័ព្ទ (855) 023 97 70 70,017 888 987 អ៊ីម៉ែល info@atmos-techno.com

កម្មវិធីនេះមានច្រើនជម្រើសតាមទំហំ និងទ្រង់ទ្រាយអាជីវកម្ម មានជាភាសា អង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ ឬ ភាសានានា មានរូបរាង្គស្អាត សាមញ្ញងាយយល់ មានភាព បត់បែនងាយយល់។

កម្មវិធីនេះមានសមត្ថភាពទូលំទូលាយ និងច្បាស់លាស់ដូចខាងក្រោម៖

១-ការគ្រប់គ្រងទៅលើការទិញ (Purchase): តាមដានទៅលើការទិញទំនិញ លើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ប្រភេទអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ការទទួលទំនិញ បញ្ជីសម្រាប់ការបញ្ជាទិញដោយផ្តោតទៅលើការទូរទាត់ប្រាក់ ថេរវេលាដែលត្រូវសងប្រាក់ទឹក ប្រាក់ដែលត្រូវសងទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់និមួយៗ ការអនុញ្ញាតអោយម្ចាស់អាជីវកម្មដឹងច្បាស់ ពីស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់……... ហើយបែងចែកជា៖

-ការគ្រប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Vendor Management): កត់ត្រារាល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់និមួយៗ…។

-ការកម្មង់ទិញ (Purchase Order):ការគ្រប់គ្រងលើការកម្មង់ទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទ…។

-Purchase Voucher : គ្រប់គ្រងទៅលើការបញ្ជូលទំនិញ ដែលទទួលបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទោះបីជាបានបង់ប្រាក់ ឬមិនទាន់បង់ប្រាក់ក្តី…។

-ការបង់ប្រាក់(PayBill): ការគ្រប់គ្រងទៅលើការបង់ប្រាក់បំណុលដែលជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ការបង់ប្រាក់ ដែលមានលក្ខណៈជារូបិយប័ណ្ណចម្រុះ (Multi-currencies)និងការគ្រប់គ្រងទៅលើវិក្ក័យបត្រចម្រុះ (Multi-invoices)…។

-ការបង្វិលទំនិញ និងទឹកប្រាក់សំណង(Purchase Return & Refund (Debit Note): គ្រប់គ្រងលើដំណាក់ កាល នៃការបង្វិលទំនិញទៅឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់វិញ ឬការទទួលសំណងជាទឹកប្រាក់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រឡប់មកវិញ …។

២-គ្រប់គ្រងសន្និធិ (Inventory): ការគ្រប់គ្រងសន្និធិទូរស័ព្ទ មានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកខុសពីសន្និធិ ឬមុខទំនិញដ៏ទៃ ដែលរួមមានលក្ខណពិសេសដូចជា៖

-ទូរស័ព្ទ (Phone Items):កំណត់ទៅលើម៉ូដែល (IPhone, Samsung, LG, Nokia…) សេរីទូរស័ព្ទ (Iphon5 , Galaxy S4, Lumina 920…)  ឆ្នាំផលិត ប្រទេសផលិត លេខកួដសម្គាល់ទូរស័ព្ទ (IMEI) ពណ៍…។

-ការធានា(Warranty):ការកំណត់លក្ខខណ្ឌលើការធានាដល់អតិថិជន រយៈពេលធានា…។

-ការលក់ជាកញ្ចប់ (Group Items):ការកំណត់ការលក់បញ្ជូលគ្នាជាក្រុម ឬជាកញ្ចប់ (ទូរស័ព្ទ ស្រោមទូរស័ព្ទ និងសម្ភារៈរបស់ទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀត) …។

-ការកែប្រែសន្និធិ (Stock adjustment):ការកែប្រែទៅលើថ្លៃទូរស័ព្ទ ចំនួនទូរស័ព្ទដែលនៅសល់ក្នុងស្តុក…។

៣-គ្រប់គ្រងការលក់ (Point of Sales): ការដាក់ប្រាក់សម្រាប់ទុកអាប់ការគ្រប់គ្រង វិក្ក័យបត្រ (ការកំណត់ វិក្ក័យបត្រការធ្វើវិក័្កយបត្រឡើងវិញ ការរំលងវិក្ក័យបត្រការព្រីនសារឡើងវិញ) ការបិទបញ្ជីលក់ទំនិញប្រចាំថ្ងៃរួមមាន ៖

-ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន (Customer Management):ព័ត៌មានអតិថិជនត្រូវបានរក្សាទុក ប្រភេទអតិថិជនផ្តោត សំខាន់ទៅលើការទាក់ទាញចិត្តអតិថិជននិងបង្កើនការលក់ជាអតិបរិមា ដោយផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដូចជា៖ កាតសមាជិក ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនពិសេស ការស្វែងយល់ពីឥរិយាបទរបស់អតិថិជន និងការតាមដានពីប្រសិទ្ធភាពលក់របស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម…។

-ការគ្រប់គ្រងកំរៃជើងសារ (Commission):ការលើកទឹកចិត្តទៅលើបុគ្គលិកលក់ តាមរយៈការកំណត់ បរិមាណនៃការលក់ទូរស័ព្ទតាម ប្រភេទ និងស៊េរី…។

-ការបង្វិលទូរស័ព្ទត្រលប់មកវិញ (Sales Return):អតិថិជនយកទូរស័ព្ទមកប្តូរ តាមលក្ខខណ្ឌនៃការធានា ឬធ្វើការជួសជុល…។

៤-ការគ្រប់គ្រងលើការចុះចំណាយផ្សេងៗ (Other Expenses):គ្រប់គ្រងលើការចំណាយប្រចាំខែ.....។

៥-ការកាត់បន្ថយចំនុចដែលមានខាងលើ ឬបន្ថែមចំនុចផ្សេងៗទៀតតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នក.....។ល។

កម្មវិធីនេះអាចជួយរំលឹកលោកអ្នកជាមុនតាមការចង់បានមាន ដូចជា៖ ស្តុកទំនិញ ជិតអស់(Alert Stock (reorder point)), បំណុលដែលជិតដល់ថ្ងៃសងគេ(Alert Payable), ប្រាក់ដែលគជំពាក់យើង ជិតដល់ថ្ងៃទារ (Alert Receivable), ស្តុកនៃមុខទំនិញនីមួយៗ ដែលជិតអស់(Alert Request Stock)និង កម្រិតចំនួន ទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជននីមួយៗ អាចជំពាក់សរុប ឬអាចជំពាក់ បន្ថែមទៀត(Alert Customer Credit Limited) … ហើយកម្មវិធីនេះមានសម្ថភាពគ្រប់គ្រង និងតាមដានរបាយការណ៍យ៉ាងសុក្រឹត ច្បាស់លាស់លើ គ្រប់ចំណុចនៃកម្មវិធី Functional នីមួយៗ ទាំងអស់ដូចជា៖

-របាយការណ៌ស្តុកទំនិញ(Inventory Report):របាយការណ៌ចំនួនទំនិញក្នុងស្តុករបាយការណ៌វាយតម្លៃទំនិញ របាយការណ៌ចំណាយ និងលទ្ធផល

-របាយការណ៌លក់ទំនិញ (SaleReport): របាយការណ៌លក់ជាសាច់ប្រាក់ របាយការណ៌លក់ តាមមុខទំនិញ លក់តាមវិក័្កយបត្ររបាយការណ៌ចំណូលប្រចាំថៃ្ងរបាយណ៍ ការលក់មុខទំនិញណា ដែលបានច្រើនជាងគេ របាយការណ៌បិទបញ្ជីប្រចាំថៃ្ង.....។ល។

-របាយការណ៌អតិថិជន(Customer Report):របាយការណ៍លក់តាមអតិថិជនរបាយការណ៍ តុល្យការរបស់ អតិថិជន របាយការណ៍បំណុល និងការបង់ប្រាក់របស់អតិថិជន.....។ល។

-របាយការណ៌អ្នកផ្គត់ផ្គង់(Vendor Report):របាយកាណ៍ទិញទំនិញ របាយកាណ៍ជំពាក់ .....។ល។

-របាយការណ៍គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ( Accounting and Finance):រៀបចំប្លង់គណនីកំណត់លេខកូដការ ចុះបញ្ជីការគណនេយ្យកិច្ចបញ្ជិការគណនេយ្យ(ទិន្នានុប្បវត្តិ)សៀវភៅធំទូទៅតារាងតុល្យភាពរបាយការណ៌លទ្ធផល។

-ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (Security): ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ការកំណត់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ ក្រៅពីនេះ ATMOSPHERE មានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយចំនួនទទួលសិទ្ធផ្តាច់មុខពី អាមេរិច សិង្ហបុរី អង់គ្លេស និងមួយចំនួន ផលិតដោយខ្លួនឯង ដែលទទួលបានការគាំទ្រ ពេញនិយម និងជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុន សណ្ឋាគារ រោងចក្រ សហគ្រាស អង្គការ សមាគមនានាក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសរួមមាន៖ ការរចនាគេហទំព័រ (Web Design) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងបណ្តាញទីផ្សារ (Network Marketing System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងកន្លែង ជួសជុល រថយន្ត (Car Garage System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងវិក្កយបត្រ (Billing Management System) កម្មវិធីគ្រប់ គ្រងការលក់ និងស្តុកទំនិញ (Point of Sales System( កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Financial and Accounting System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន ក្លឹបរាត្រី ការ៉ាអូខេ (Restaurant, Club, Karaoke Management Systems) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្តុក ( Inventory Management System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាង លក់ ទូរស័ព្ទដៃ(Phone Shop Management System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ-ផ្ទះសំណាក់ (Hotel Management System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការងាររបស់បុគ្គលិកលក់ និងគ្រប់គ្រង អតិថិជន(Customer Relationship Management) និងកម្មវិធីដទៃទៀតតាមតម្រូវការ របស់លោកអ្នក។ លេខទូរស័ព្ទ (855) 023 97 70 70, 017 888 987 អ៊ីម៉ែល info@atmos-techno.com

អស់កង្វល់ ជាមួយប្រព័ន្ធ ការពារសុវត្ថិភាព ដ៏ទំនើបរបស់ ESS

E-mail Print PDF

ដើម្បីចូលរួមចំណែក ក្នុងការការពារ សុខសុវត្ថិភាព ទាំងអាយុជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្ដិ របស់លោកអ្នក ក៏ដូចជា ជួយសម្រួលដល់ អាជីវកម្មរបស់ លោកអ្នកឱ្យកាន់ តែមានភាពងាយស្រួល និងកាន់តែរីកចំរើនឡើង បន្ថែមទៀត នោះ យើងខ្ញុំបាននាំចូលនូវ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ទំនើបៗ ជាច្រើនប្រភេទ ដែលជាបច្ចេកវិជ្ជាចុងក្រោយ មាន គុណភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ និងមានការធានាយ៉ាង ត្រីមត្រូវរួមមានដូចខាងក្រោមៈ

- ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (CCTV Camera System)
- ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នការពារឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗ (Security Alarm System)
- សោទ្វារសុវត្ថិភាពអេឡិចត្រូនិចប្រើដោយលេខសំងាត់ កាត ឬក្រយ៉ៅដៃ (Access Control)
- ម៉ាស៊ីនកត់ត្រាពេលវេលាប្រើដោយលេខសំងាត់ កាត់ ឬក្រយ៉ៅដៃ (Time Attendance)
- ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជននានា (Telephone System)
- តបណ្ដាញណេតវើក (Networking Solutions)

យើងខ្ញុំក៏មានជាងជំនាញៗ មានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ និងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ទៅតំឡើង ជូនលោកអ្នក ដល់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្ដក្រុង ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយយើងខ្ញុំក៏អាចរៀបចំ ទាំង ផលិត ផល និងសេវាកម្ម ទៅតាមតម្រូវការ និងតម្លៃដែលលោកអ្នកចង់បានផងដែរ។

ពត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង មកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ
- អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 77DEo ផ្លូវ មុនីរ៉េត សង្កាត់ ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
- ទួរស័ព្ទលេខ ៖ 012 908 709, 016 664 066, 088 7778 707, 023 999 816
- អ៊ីម៉ែល ៖ ess.electronic@gmail.com
- វេបសាយ ៖ www.ess-electronic.com

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

វីត្រាស់គ្រុប បង្ហាញការសិក្សាថា ការផ្គត់ផ្គង់ អាផាតមិន និងរីកលូតលាស់ ទោះជាភ្ញៀវមាន ការថយចុះ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា នេះ ក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ បានបង្ហាញពីការសិក្សាថា ថ្វីបើការធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្តាលពីភ្ញៀវស្នាក់នៅ នៃសេវាកម្ម អាផាតមិន នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ក៏ដោយ ប៉ុន្តែម្ចាស់អាផាតមិនមួយចំនួនទៀត ទំនងជាមានគម្រោង សាងសង់នូវអាផាតមិនបន្ថែមទៀត នៅប៉ុន្មាន ឆ្នាំខាងមុខ។ ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ និងម្ចាស់អាផាតមិន ព្យាករថា សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច រវាងប្រជាជាតិអាស៊ាន នាំឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច កើនឡើង និងធ្វើឲ្យមានលំហូរចូល នៃកម្លាំងការងារបរទេស ក្នុងស្រុក ឆ្ពោះទៅរកតម្រូវការស្នាក់នៅ ។

ការសិក្សានេះ បានបង្ហាញថា ទីផ្សារមកទីក្រុងភ្នំពេញ អាផាតមិន កំពុងមានការកើនឡើង យ៉ាងឆាប់រហ័ស គួរឲ្យកត់សម្គាល់នាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗ នេះ ពោលប្រហែលជា ៤៧%នៃអាផាតមិន ទាំងអស់ មានវត្តមានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ ក្នុងទីផ្សារ នៅរយៈពេលតិចជាង៣ឆ្នាំ។ ចំនួនគម្រោង អាផាតមិន សរុបកើនឡើង ដល់ទៅ ៣៧៤អាគារ រួមទាំងអាផាតមិន ដែលមានការ ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អ និងគ្មានការចាត់ចាំណាត់ថ្នាក់ ដោយមានការគំាទ្រ ដ៏សំខាន់ ពីចំនួនជនចំណាកស្រុក បរទេសមកទីក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់កាតព្វកិច្ចអាជីវកម្ម និងការងារ។

លោក គុយ វ៉ាត អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់គ្រុប មានប្រសាសន៍ថា លទ្ធផលដែលបានបង្ហាញ នៅក្នុងការសិក្សា ជាពិសេស អំពីការបង្ហាញ ពីភាពជោគជ័យ នៃទីផ្សារអាផាតមិន នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយ ពីវិស័យសេវាកម្ម អាផាតមិន នៅតែជាវិស័យក្មេងខ្ចី ត្រូវប្រើពេល វេលាច្រើនទៀត ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែម។

លោកបានបន្តថា ទោះបីជាវិស័យ អាផាតមិន សព្វថ្ងៃនេះ នៅតែពឹងផ្អែកយ៉ាងពេញទំហឹង លើភ្ញៀវបរទេស ដែលអត្រាភ្ញៀវ ស្នាក់នៅថ្មីៗ នៅតែខ្ពស់រួមមាន ជនជាតិរុស្ស៊ី ៥០% និងជនជាតិ មកពីលោកខាងលិច ៤៧% តែនៅទាបចំពោះភ្ញៀវក្នុងស្រុក ២%។ ដោយឡែក លោកនឹងមាន និន្នាការមួយសម្រាប់ ប្រជាជនក្នុងស្រុកដែល នឹងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មអាផាតមិន នាពេលអនាគត ហើយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ និងម្ចាស់អាផាតមិន ជាងពាក់កណ្តាល នឹងធ្វើផែនការសម្រាប់ គម្រោងអាផាតមិន ថ្មីៗ៕

ក្រុមហ៊ុន BMW ដាក់បង្ហាញ រថយន្តទំនើបៗ នៅក្នុង ផ្សារអ៊ីអនម៉ល

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ អំឡុងពេល១៥ថ្ងៃនេះ អ្នកដើរផ្សារអ៊ីអនម៉ល នឹងបានឃើញ រថយន្តប្រណិត ទំនើបៗ តាំងបង្ហាញ នៅចំកណ្តាលផ្សារជាន់ផ្ទាល់ដី របស់តំណាងក្រុមហ៊ុន BMW នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

ពិធីដាក់តាំងពិព័រណ៍រថយន្ត ប្រណិត BMW នៅផ្សារអ៊ីអនម៉ល នៅកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមឡើង កាលពីម្សិលមិញ ក្នុងនោះមានរថយន្តBMW ម៉ូដែល Luxury, ម៉ូដែល Sport Activity, និងរថយន្តស្ព័រ (Sport Cars) ដែលទើបនឹង នាំចូលមកជាដើម ។

លោក Peter Brongers ប្រធានប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន Premium Auto Cambodia ដែលចែកចាយរថយន្ត BMW នៅកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ផ្សារអ៊ីអនម៉ល ជាផ្សារទំនើបដាច់គេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលសក្តិសម ជាមួយនឹង ការបង្ហាញរថយន្ត BMW ដែលជាប្រភេទរថយន្តប្រណិត ដាច់គេ នៅលើពិភពលោកដែរ ។

លោកបានបន្ថែមទៀតថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច រៀងរាល់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជា បានជំរុញឱ្យប្រជាជន កាន់តែមានចំណូល ខ្ពស់ឡើង ដែលធ្វើឱ្យមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តប្រណិត BMW ទាំងនេះ ខណៈដែលទីផ្សាររថយន្តថ្មី បានឡើង នៅឆមាសទី១ ឆ្នាំនេះ ផងដែរ ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើង នៅឆ្នាំ២០១៣ រថយន្ត BMW ជាង២៥០គ្រឿង ត្រូវបានលក់ដាច់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសរថយន្ត BMW X5 និង BMW X3 ជាដើម ៕

គួរបញ្ជាក់ថា ការដាក់បង្ហាញរថយន្តនេះ ក៏នឹងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីពិសេសៗ ដែលមិនធ្លាប់មាន ដល់អតិថិជន ដែលទិញរថយន្តBMW ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃនេះផងដែរ ៕

ស្លាប់ម្នាក់ របួសធ្ងន់ម្នាក់ ដោយសារ រថយន្ដតាក់ស៊ី បើកកៀរ រួចបើក គេចបាត់ស្រមោល

E-mail Print PDF

កណ្ដាល ៖ យុវជន ២នាក់ បានរងរបួសធ្ងន់ និងម្នាក់ទៀត បានស្លាប់តាមផ្លូវ ខណ:កំពុងដឹកយកទៅ សង្គ្រោះ នៅមន្ទីរឯរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីវេលាម៉ោង ២និង១០នាទីរសៀល ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅភូមិជ្រោយដង ឃុំសំរោងធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្ដកណ្ដាល ចន្លោះគីឡូ ម៉ែត្រលេខ ៣៧-៣៨ ។

សាក្សីដែលឃើញហេតុការណ៍ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ បាននិយាយថា រថយន្តបង្ក ជាប្រភេទរថយន្ដ ទួរីសដឹកអ្នកដំណើរ ប៉ុន្ដែមិនចាំស្លាកលេខនោះទេ បន្ទាប់ពីកើតហេតុ អ្នកបើកបររថយន្ដ បានបន្ថែមល្បឿនបាត់ស្រមោល ។

ជនរងគ្រោះទាំង ២នាក់ មានឈ្មោះ មឿន បូរ៉ា ភេទប្រុស អាយុ១៩ឆ្នាំ បានស្លាប់តាមផ្លូវពេលដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យ ជាអ្នកបើកម៉ូតូ ចំណែកអ្នកជិះខាងក្រោយ ឈ្មោះ អ៊ុក វិចិត្រ ភេទប្រុស អាយុ១៧ឆ្នាំ ។ ជនរងគ្រោះទាំង ២ នាក់ មានទីលំនៅក្នុងស្រុកលើកដែក ខេត្ដកណ្ដាល ជិះម៉ូតូម៉ាក គុបមូល ពាក់ស្លាកលេខ ឃ-២៤៥៨ ភព១ ។

តាមប្រភពព័ត៌មាន ពីអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានឱ្យដឹងថា មុនពេលកើតហេតុ ជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិច (ពីអ្នកលឿងមកភ្នំពេញ) ពេលមក ដល់កន្លែងកើតហេតុ ក៏មានរថយន្ដ២គ្រឿង បើកក្នុងទិសដៅស្របគ្នា ហើយពេលនោះ រថយន្ដកុងតឺន័របានបើកជែង រថយន្ដទួរីស បណ្ដាលឱ្យ     រថយន្ដទួរីសបួង ចង្កូតមកចិញ្ចើមផ្លូវ ហើយកៀរម៉ូតូ ជនរងគ្រោះដួលបោកនឹងថ្នល់ជាតិ ចំណែកម៉ូតូធ្លាក់ទៅចិញ្ចើមផ្លូវ ។

បន្ទាប់ពីកើតហេតុ ជនរងគ្រោះត្រូវ បានប្រជាពលរដ្ឋហៅរថយន្ដសង្គ្រោះ របស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកៀន ស្វាយ ដែលប្រចាំការ នៅមណ្ឌលសុខភាពសំរោងធំ ដឹកយកមកសង្គ្រោះនៅភ្នំពេញ ប៉ុន្ដែបានពាក់ កណ្ដាលផ្លូវ ជនរងគ្រោះម្នាក់បានស្លាប់ និងជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀត ដឹកមកសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកកៀនស្វាយ។ ក្រោយកើតហេតុ សាកសពជនរង គ្រោះត្រូវសមត្ថកិច្ចប្រគល់់ឱ្យក្រុមគ្រួសារ ធ្វើបុណ្យ ៕

ចាប់ខ្លួននិស្សិត ពេទ្យឆ្នាំទី៣ ក្រោយផ្ញើ កាដូគ្រាប់បែក និងគំរាមទារ ប្រាក់ពីម្ចាស់ ហាងព្រីមកាហ្វេ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ ករណីជនមិនស្គាល់ មុខផ្ញើកាដូ គ្រាប់បែកផ្លែទាប និងគំរាមទារប្រាក់៥០០០ ដុល្លារពីម្ចាស់ហាង ព្រីមកាហ្វេ ស្ថិតនៅតាម ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខណ្ឌទួល គោក ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពី សំណាក់កម្លាំងអាវុធ ហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ស្ថិតនៅសាខាវីង តាម ផ្លូវហាណូយ ក្នុងសង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែន សុខ ខណៈដែល ជនសង្ស័យរូបនេះ ដែលសមត្ថ កិច្ចអះអាងថា ជានិស្សិតពេទ្យ នៅសាកលវិទ្យាល័យឯកជន បានទៅដក លុយក្រោយពីម្ចាស់ ហាងព្រីម កាហ្វេ បាន ផ្ញើទៅឱ្យ ក្រោយពីទូរស័ព្ទគំរាមរួចមក ។

ប្រតិបត្ដិការចាប់ខ្លួន ជនសង្ស័យរូបនេះ បានធ្វើឡើង តាមរយៈគោលដៅចំនួនពីរនា ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤រវាង កម្លាំងអាវុធហត្ថ និងកម្លាំង នគរបាលដោយ បែងចែកការដាក់យាម ប្រចាំការ នៅសាខា វីងក្នុងទឹកដីខណ្ឌទួលគោក និងទឹកដីខណ្ឌ សែនសុខ ជាង២០សាខា ដើម្បីឃ្លាំមើលនិង ចាប់ខ្លួននៅពេលដែលជនសង្ស័យរូបនេះទៅ ដកលុយ ។

ក្រោយពីម្ចាស់កាហ្វេព្រីមកាហ្វេបានឯក ភាពផ្ញើលុយទៅឱ្យជនសង្ស័យរួចមក និង ចូលរួមសហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាម រយៈការពង្រាយ ឃ្លាំមើល នៅតាមសាខាវីង ទាំងខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌសែនសុខ ស្រាប់ តែនៅវេលាម៉ោងជាង១១ព្រឹក ជនសង្ស័យ រូបនេះ បានបង្ហាញវត្ដមាន ទៅដកលុយនៅ សាខាវីងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ ទី កន្លែងកម្លាំងអាវុធហត្ថនៅចាំឃ្លាំមើលទីនោះ ក៏ឃាត់ខ្លួនជាក់ស្ដែងតែម្ដងទៅ ។

ប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានឱ្យដឹងថា ក្រោយការសួរនាំជនសង្ស័យរូបនេះ មាន ឈ្មោះថៃ សុភាព អាយុ២២ឆ្នាំ ជានិស្សិតឆ្នាំ ទី៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ឯកជន និងធ្លាប់ធ្វើ សន្ដិសុខបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនឯកជន ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងប្រតិបត្ដិការ ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើ និងជាប់ពាក់ព័ន្ធ ការគំរាមទារប្រាក់ពី ម្ចាស់ ហាង ព្រីម កាហ្វេ នោះ ម្ចាស់ហាងមិនបានអស់ លុយមួយកាក់ មួយសេនឡើយ ដោយសារតែ កម្លាំងសមត្ថ កិច្ចបានឃាត់ខ្លួនទាន់ពេលវេលា នៅពេល ដែលជនសង្ស័យ បានធ្វើដំណើរទៅដកលុយ ដែលម្ចាស់ហាងកាហ្វេផ្ញើមកឱ្យ ។

សូមបញ្ជាក់ថា ករណីនេះបានកើតឡើង កាលពីវេលាម៉ោង១១និង៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ នៅពេលដែល សន្ដិសុខ ដែលយាមប្រចាំការនៅ ហាងកាហ្វេ ព្រីម លោកសឿន ប៊ុនធឿន បានទទួលកាដូ មួយ ដែលគេផ្ញើជូនម្ចាស់ហាង ប៉ុន្ដែនៅពេល ដែលបើកកាដូនោះមើល គឺជាគ្រាប់ដៃ ប្រភេទ ផ្លែទាបចាស់ និងគ្មានក្រវិល ទើបបង្កឱ្យមាន ការភ្ញាក់ផ្អើលដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអាវុធ ហត្ថនិងនគរបាល ចុះមកសួរនាំ ដើម្បីធ្វើការ ស្រាវជ្រាវលើករណីមួយនេះ ។

ក្រោយកើតហេតុភ្លាមៗ សមត្ថកិច្ចបាន សង្ស័យថា ជនដែលផ្ញើកាដូគ្រាប់បែកមកឱ្យ ម្ចាស់ហាង ព្រម ទាំងទូរស័ព្ទគំរាមទារប្រាក់ ចំនួន៥០០០ ដុល្លារនោះ គឺជាបុរសម្នាក់អតីត មេការនៅក្នុងហាងមួយនេះ ទើប នឹងឈប់ពី ការងារ កាលពី១០ថ្ងៃមុន រហូតដល់មានការ ឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់ កម្លាំងអាវុធហត្ថ កាលពី ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ប៉ុន្ដែក្រោយ ការសួរនាំ ទើបដឹងថា អតីតមេការរូបនេះ មិនជាប់ពាក់ ព័ន្ធ នោះឡើយ ហើយក៏ដោះ លែងឱ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ។

ខណៈដែល កម្លាំងអាវុធហត្ថឃាត់ខ្លួន អតីត មេការឈ្មោះ សុខ កក្កដា អាយុ២៧ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់ ស្វាយប៉ាក ខណ្ឌឫស្សីកែវ នោះស្រាប់តែមាន ជនមិនស្គាល់មុខ បានទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ មកជំរិតទារប្រាក់ម្ដងទៀតពីថៅកែហាងព្រីម កាហ្វេ ចំនួន ៥០០០ដុល្លារ ។

បន្ទាប់មកកម្លាំង សមត្ថកិច្ចទាំងអាវុធហត្ថនិងនគរបាល បាន សុំសហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុនវីង ដោយប្រើ រូបភាពវេលុយទៅឱ្យជនសង្ស័យ ហើយកម្លាំង នគរបាលពង្រាយ ឃ្លាំមើល តាមសាខាវីងជាង១០ទីតាំង នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌទួលគោក រីឯ កម្លាំងអាវុធហត្ថ ដាក់ពង្រាយឃ្លាំមើល នៅតាមទីតាំងសាខាវីងជាង១០កន្លែងនៅ ក្នុងទឹកដីខណ្ឌសែនសុខ លុះពេលម៉ោងជាង ១១ ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដានេះ ក៏លេចមុខ ជនសង្ស័យនៅសាខាវីងក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ ដើម្បីទៅបើក លុយក៏ត្រូវ ចាប់ខ្លួននៅទីនោះ តែម្ដង ។

ប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានឱ្យដឹងថា ជនសង្ស័យរូបនេះ ធ្វើឡើងតែម្នាក់ឯង ពុំ មានបក្ខពួកនិងដៃ គូផ្សេងទៀតឡើយ ហើយ គ្រាប់បែកដៃនេះ រូបគេយកមកពីផ្ទះ នៅឯ ស្រុកកំណើត ប៉ុន្ដែជាគ្រាប់ បែកចាស់ និងគ្មាន គន្លឹះដើម្បីទុកធ្វើសកម្មភាពបែបនេះ ហើយ ជននេះ ក៏មិនមែនជាមុខសញ្ញាធំដុំ ដែលមាន គម្រោងការតាម រយៈការរៀបចំទុកទ្រង់ ទ្រាយធំឬមានបក្ខពួកច្រើននោះដែរ ពោល ទើបនឹងធ្វើសកម្មភាពជាលើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ ។

ក្រោយការនាំខ្លួនឱ្យយកទៅធ្វើតម្រាប់ នៅសាខាវីង សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រួចមក ជន សង្ស័យរូបនេះ ត្រូវបានកម្លាំង អាវុធហត្ថបញ្ជូន បន្ដទៅសួរនាំ និងឃុំខ្លួនជា បណ្ដោះអាសន្ននៅ ទីបញ្ជាការដ្ឋានអាវុធហត្ថ រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូន ទៅកាន់តុលាការចាត់ការ បន្ដតាមផ្លូវច្បាប់ ៕

 

សាលា Cambridge ចែកសញ្ញាប័ត្រ និងលិខិតសរសើរ ដល់សិស្សជាង ១០០នាក់

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ សាលា Cambridge អន្តរជាតិកម្ពុជា និងសាលា Cambridge ស៊ីឌីស៊ី កាលពីពេលថ្មីៗ នេះ បាន រៀបចំកម្មវិធីចែកសញ្ញាប័ត្រ និងលិខិតសរសើរ ដល់សិស្ស១០៤នាក់ ដែលជាសិស្សបឋមសិក្សា និង មត្តេយ្យ សិស្ស ដោយក្នុងនោះ មានការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលសិស្ស យ៉ាងច្រើនកុះករផងដែរ ។

លោក ជី ម៉េង តំណាងខាងសាលា Cambridge អន្តរជាតិកម្ពុជា និងសាលា Cambridge ស៊ី ឌី ស៊ី បានថ្លែងឲ្យ ដឹង នៅក្នុងកម្មវិធីចែកសញ្ញាប័ត្រ និងលិខិតសរសើរ ដល់សិស្សកាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ថា ខាងសាលាបានរៀបចំ ពិធីចែកសញ្ញាប័ត្រ ដល់សិស្សចំនួន២៣នាក់ សម្រាប់ថ្នាក់មតេ្តយ្យ K2 ដែលខំប្រឹងប្រែង រៀនសូត្រ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយនៅក្នុងនោះ សាលាក៏មានការ ចែកលិខិតសរសើរ ដល់បណ្តាថ្នាក់មតេ្តយ្យ និងថ្នាក់បឋម ចំនួន៨១នាក់ ហើយក្រៅពីការចែកសញ្ញាប័ត្រ និងលិខិតសរសើរខាងសាលា ក៏បានរៀបចំកម្មវិធីមួយ ចំនួនទៀត ដោយមានការច្រៀងរាំ បញ្ចេញសមត្ថភាព គួរឲ្យ ស្រឡាញ់ពី សិស្សតូចៗផងដែរ ។

លោក ជី ម៉េងបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថា “ដោយសារតែសាលា សាលា Cambridge អន្តរជាតិកម្ពុជា និងសាលា Cambridge ស៊ី ឌី ស៊ីបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់ មាតាបិតាសិស្សដ៏ច្រើនកុះករនោះ ពេលនេះខាងសាលា គ្រោងនឹងសាងសង់ អគារសិក្សាចំនួន៨ជាន់ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ដើម្បីបន្តពង្រឹង គុណភាពសិក្សា ដូចបណ្តាប្រទេសរីកចម្រើនដទៃទៀត ” ។

តំណាងសាលារូបនេះ បានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថា សាលា Cambridge មានទទួលសិស្សចាប់ ពីអាយុ៤ឆ្នាំ ដល់៦ឆ្នាំ សម្រាប់សាលាមត្តេយ្យ និងថ្នាក់ចំណេះទូទៅបី ភាសា ខ្មែរ, ចិន និងអង់គ្លេសពីថ្នាក់ទី១ដល់ថ្នាក់ទី៦ ហើយសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សា របស់សាលា គឺមានការទទួលស្គាល់ ពីក្រសួងអប់រំ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយ ក៏ជាសមាជិកនៃសាលា ប្រើគរុកោសល្យភាសាអង់គ្លេស ពីប្រទេសអង់គ្លេស និងនាំចូលផ្តាច់មុខគរុកោសល្យ ភាសាចិន ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ផងដែរ ៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

ប្រកាស ផ្ទេរភារកិច្ច តែងតាំងមុខតំណែង និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិ ជូនមន្រ្តី នគរបាលជាតិ នៅស្នងការ ដ្ឋាន ខេត្តបាត់ដំបង

E-mail Print PDF

បាត់ដំបងៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ មានរៀបចំពិធីប្រកាស ផ្ទេរភារកិច្ច តែងតាំងមុខ តំណែង និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិ ជូនមន្រ្តីនគរបាលជាតិ នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបង ក្រោម អធិបតីភាព លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ចាន់ គឹមសេង អគ្គនាយករង នៃនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម ។

ពិធីនេះ ក៏មានការចូលរួមពី លោក ងួន រតនៈ អភិបាលរងខេត្ត លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ស ថេត ស្នងការ នគរបាលខេត្ត លោកស្នងការរង ថ្នាក់ដឹកនាំតាមការិយាល័យជំនាញនានា អធិការ អធិការរង នគរបាល ស្រុក ក្រុង និងមន្រ្តីនគរបាលជាច្រើននាក់ទៀត ។

បន្ទាប់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ស ថេត ស្នងការនគរបាលខេត្ត បានឡើងអានរបាយការណ៍ស្វាគមន៍ ស្តីពីលទ្ធផលការងារកន្លងមក បានទទួលលទ្ធផលល្អប្រសើរួចមក  តំណាងនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកបាន ឡើងអាន ប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំង និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិសរុបចំនួន ដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិ នៃ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត មានចំនួន១៥នាក់ ក្នុងនោះ ផ្ទេរភារកិច្ចថ្នាក់ស្នងការរងចំនួន ២ នាក់ តែង តាំងមុខតំណែង ថ្នាក់អនុប្រធានការិយាល័យកណ្តាល ចំនួន ១នាក់ ថ្នាក់នាយការិយាល័យ១នាក់ ថ្នាក់នាយរងការិយាល័យ១នាក់ និងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិ ថ្នាក់វរសេនីយ៍ទោ ១១នាក់ ថ្នាក់វរសេនីយ៍ត្រី ១នាក់ ។

លោក ងួន រតនៈ អភិបាលរងខេត្ត និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ចាន់ គឹមសេង អគ្គនាយករង នៃនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម បានធ្វើការផ្តាំផ្ញើ ដល់នាយនគរបាល ដែលទើបតែងតាំងថ្មី ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ បម្រើប្រជាពលរដ្ឋ តាមតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ និងធ្វើការកោតសរសើរ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីនគរ បាល ស្នងការដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបង បានខិតខំបំពេញការងារជំនាញរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរ ។ នៅក្នុង ឱកាសនោះដែរ គណៈអធិបតី ក៏បានអញ្ជើញបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្រ្តីនគរបាលមួយចំនួនផងដែរ៕

វិធីជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់ គណនេយ្យ កុំព្យូទ័រអន្តរជាតិ

E-mail Print PDF

កម្មវិធីគ្រប់គ្រង គណនេយ្យកុំព្យូទ័រ មានច្រើនប្រភេទ ហើយមានសមត្ថភាព ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលកម្ម វិធីខ្លះ ផ្តោតសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនតូចៗ  ក្រុមហ៊ុនធំៗក្រុមហ៊ុនសំណង់រោងចក្រ ឬ សម្រាប់អង្គការ។ល។ ប្រសិន បើជ្រើសរើសកម្មវិធីខុសបណ្តាលអោយជួបប្រទះនូវការពិបាកនានាដូចជា ៖ កម្មវិធីយឺតកម្មវិធីខុស ឬមិនគ្រប់ តាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ .......។

Leopard Business Consultancy Co., Ltd.(LBC) ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសច្បាស់លាស់ លើកិច្ចការ ទាំងឡាយនេះ  និងផ្តល់ជូនលោកអ្នកលើសេវាកម្មជាច្រើនរួមមាន៖

- សេវាជ្រើសរើសកម្មវិធីគ្រប់គ្រង គណនេយ្យកុំព្យូទ័រដែលមាន Licenseត្រឹមត្រូវមានសមត្ថភាពស្របតាមទំហំ និងប្រភេទនៃអាជីវកម្ម ឬស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកស្របតាមស្តង់ដា International Financial Reporting Standard និងCambodia Accounting Standard .

- សេវាតម្លើងកម្មវិធី រៀបចំរចនាសម្ព័នរបស់កម្មវិធីអោយត្រូវតាមទំហំ និងប្រភេទអាជីវកម្មជាក់ស្តែង (Customization and Internal control design) ព្រោះគ្រប់ប្រភេទនៃកម្មវិធីគណនេយ្យ កុំព្យូទ័រទាំងអស់ តែងតែមានចំណុចឬផែ្នកខ្លះ នៃកម្មវិធីដែលស្ថាប័នលោកអ្នកមិនត្រូវការប្រើប្រាស់។

- សេវាហ្វឹកហាត់បុគ្គលិក របស់លោកអ្នកអោយចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្បាស់លាស់ និងស្ទាត់ជំនាញ។

សូមទាក់ទងអគារលេខ២ ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមនភ្នំពេញ ជាប់ខាងត្បូង វត្តមហាមន្ត្រី ទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110 , 017 888 987អ៊ីម៉ែល info@lbc-firm.com

ប្រការដែលសំខាន់ លោកអ្នកត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ ដែលមាន License ត្រឹមត្រូវប្រសិន កម្មវិធីលោកអ្នកគ្មាន License លោកអ្នកនឹងជួបនូវផលវិបាកដូចជា ៖ 1-កម្មវិធីរបស់លោកអ្នក (កម្មវិធីគ្មាន License) នឹងគាំង ឬខូចស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើ Computer របស់លោកអ្នកភ្ជាប់ Internet រីឯទិន្នន័យរបស់ លោក អ្នកក៏ត្រូវបាត់បង់ផងដែរ 2-កម្មវិធីមិនអាច Update ធ្វើអោយហួសសម័យមិនអាចគ្រប់គ្រង បាន ជាពិសេស គឺគ្មានសុវត្តិភាព អាចមានបញ្ហាគ្រប់ពេល។

ក្រៅពីនេះ LBC មានសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញពន្ធដារ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... របស់លោកអ្នកដល់ទីកន្លែង តាមមុខងារ និងតួនាទី(ប្រធានគណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និងគ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត) ធ្វើអោយបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកចេះ និងយល់ច្បាស់អំពីគោលនយោបាយ  នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំឯសារពន្ធដារ និងការបង់ពន្ធដែលត្រឹមត្រូវការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្របតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវ ផ្នែកច្បាប់ ព្រមជាមួយចំណេះដឹងនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយពន្ធដារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110,  017 888 987 ។

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត បង្ហាញពីឃាតក សម្លាប់មនុស្សសម្ងាត់ នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងលើសឈាម

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២១០១៤ ក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីកម្ពុជា សហការណ៍ជាមួយ សមាគមជំងឺក្រពេញ និង ទឹកនោមផ្អែមកម្ពុជា បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីអំពី «ជំងឺមិនឆ្លង ដែលផ្តោតសំខាន់លើ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺលើសឈាម» ដោយមានការចូលរួម ពីសំណាក់ វេជ្ជបណ្ឌិត ជាច្រើននាក់ ដើម្បីស្វែងយល់ពី ការព្យាបាលនៃជំងឺ ទាំងពីរនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

លោកសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញា កុយ វ៉ាន់នី ប្រធានសមាគមជំងឺក្រពេញ និង ទឹកនោមផ្អែមកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា អង្គសិក្ខាសាលា ត្រូវបាន ធ្វើឡើង ក្នុងគោលបំណង បង្កើនការយល់ដឹងនៃវិធីសាស្ត្រ ដែលមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការព្យាបាលប្រឆាំង នឹងជំងឺទាំងពីរនេះ។

លោកបន្តថា «យើងដឹងហើយថាជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមត្រូវ បានគេយកមកជជែក ច្រើននៅក្នុងទសវត្យថ្មីនេះ ដែលយើងដាក់ ឈ្មោះថាជាឃាតក សម្ងាត់ពីព្រោះថាវា សំលាប់មនុស្សច្រើន ជាគេលើសពី៨០% នៃការស្លាប់ទូទៅ »។

លោកវេជ្ជបណ្តិត ទូច ឃុន ប្រធានផ្នែកទឹកនោម ផ្អែមបានមានប្រសាសន៍ថា «បច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថា អត្រានៃអ្នកកើត ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាម នៅក្នុងពិភពលោក កំពុងមានការកើនឡើង បើតាមតួលេខប្រហែល ជាមិនតិចជាង ២៥០លាននាក់ទេ។ ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង អត្រាអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែម ដែលចេញដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គក្រៅរដ្ឋាភិបាល បានសហការគ្នាជាមួយនិង សកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល បានធ្វើការអង្កេតចំនួនពីរលើកហើយ កាលពីឆ្នាំ២០០៤ និង២០០៥ យើងរកឃើញថាអត្រា៥% ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែល រស់នៅជនបទ និង១០%នៅទីក្រុង តែពេលនេះ អត្រាអ្នកកើត ជំងឺទឹកនោម មានការកើនឡើងខ្ពស់ ដោយសារតែយើង ជ្រើសរើសបុគ្គល ដែលមាន អាយុចចាប់ពី ២៥ដល់៦៥ឡើងទៅ»។

អ្នកស្រី ង្វៀង ធីង៉ុកមីញ នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាណូហ្វីបានមានប្រសាសន៍ថា“នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ បើតាមទិន្នន័យនៃជំងឺ មិនឆ្លងនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន ៤៥.៤% នៃអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាម និង ៥០.៣% នៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ នៅក្នុងពេល ជាមួយគ្នានោះដែរ មាន២៨.៦% នៃអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាម និង២៣.៩% នៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ដែលត្រូវបានព្យាបាលបញ្ចុះសម្ពាធឈាម និងជាតិស្ករក្នុងឈាម ដោយជោគជ័យ ទៅតាមគោលដៅរបស់គ្រូពេទ្យ”។

អ្នកស្រីបានបន្តថា “បើយោងតាមរបាយការណ៍ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានបង្ហាញថា ជំងឺមិនឆ្លង រួមបញ្ចូលទាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាម ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា មាន ៥២% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់ សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៃជំងឺមិនឆ្លង ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤៕

Page 10 of 407